ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ ಈ ವರದಿ..!

ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್‌ಗಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಹೆರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಲ್, ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು

Read more