ರೇಸಿಂಗ್ ಜನನ: ಆಲ್-ನ್ಯೂ BMW M 1000 RR ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

BMW ಮೋಟೊರಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್-ನ್ಯೂ BMW M 1000 RR ಭಾರತದ BMW ಮೋಟೊರಾಡ್ನಿಂದ ಮೊದಲ M ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ (CBU)

Read more