ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ..!

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಂಗಮವಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Read more