ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್..!

ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ಕೋಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ

Read more