ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ನಿಂದಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಇಂಜ್ಯುರಿ..!

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನ ಕೇವಲ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇರುವ ನಾನಾ ಉಪಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ

Read more