ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-09-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆಸೆಯಿಂದ (ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ) ಕೋಪ ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-08-2019-ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಮಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-07-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಲಕ್ಷಣ- ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (10-07-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಮೂಲ. ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಸವು ಮೂಲ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸುಖಿಯಾಗಬೇಕು.-ಅಭಿನವ ಪಾಠಾವಲಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-07-2019-ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಧನ. ವಿಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಧನ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ಧನ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಾದರೋ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಖಂಡ ಧನ. -ಭಾರತಮಂಜರೀ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (15-06-2019-ಶನಿವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನನ್ನದು ಎಂಬ ಮಮಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬೇಕು. -ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (20-05-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ರಾಜನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಪಾಪಿಯಾದರೆ ಇವರೂ ಸದಾ ಪಾಪಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜೆ. -ಭೋಜಪ್ರಬಂಧ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (22-04-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವ ಅರಸನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿವಾರದಡೊನೆ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-04-2019-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರು ಹಣಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. – ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-03-2019- ಸೋಮವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಉಳಿದವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವುದು? – ಮಹಾಭಾರತ #

Read more