ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಭ್ರಮಾಲೋಕದ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ..!

ಇದು ಭ್ರಮಾಲೋಕ.. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ

Read more