81ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶುರ್ಹೊಝ್ಲೀ ಲೀಝಿತ್ಸು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್’ನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕೊಹಿಮಾ.ಫೆ.20 : ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 81 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶುರ್ಹೊಝ್ಲೀ ಲೀಝಿತ್ಸು ಅವರು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರದಂದು (ಫೆ.22) ಅವರು ನೂತನ

Read more