ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏಕೆ, ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು…?

ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ಗಳ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪೂರಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫಲವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಂಟಿ ಒಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು

Read more