ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು..? ಏನನ್ನು ನೋಡಲೇಬಾರದು..?

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ, ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆಯಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು

Read more