ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ವಾಪಾಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.16- ನೀರಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಡಿಸಲಾದ

Read more