ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಯ್ದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿವಾಹ, ಮುಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರದಿದ್ದಾಗ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದೂರಕೊಂಡೊಯ್ದು ಎಸೆಯುವುದು

Read more