ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ..?

ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಪಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಒಳಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಚಟಪಟ ಎಂದು

Read more