ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಜಿಜ್ಞಾಸವಾದ ವಿಚಾರ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದ ವಿಷಯ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ

Read more