ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಕಿಷ್ಟು ಗೌರವ..?

ಅದು 1992, ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆನ್ನಾತ್ ಲೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿ ಎನ್ರಾನ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

Read more