ಗೃಹ ಸಚಿವರ ತವರಲ್ಲೇ ಸೋರುತಿಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಾಳಿಗೆ..!

– ಸಿಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಚೇಳೂರು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕಾಲದ ಸೋರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರೇ

Read more