ಕೀಟ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು

# ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಂಬಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಕ್ಕೆ ಝೇಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಓಂಕಾರ ಹಾಡಿದರೆ ಅತ್ತ ಪಂಪ ಕವಿ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ, ಮೇಣ್ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು

Read more