ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷತಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ..!

ಅತಿಯಾದ ತೂಕವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿರಳವಾಗಿ ಅಂಡಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಡವಾಯುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ

Read more