ಹೆಚ್‍ಐವಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯುಬರ್‍ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಾಗತಿ ಶ್ರಮ: ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್

ಮುಂಬೈ, -ಮುಂಬರುವ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್‍ಐವಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯುಬರ್‍ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಾಗತಿ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ

Read more