ಕನಕರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿವೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು..!

ಐಐದು ಶತಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಜಯನಗರದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಗಣ್ಯ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನದ ಸವಿಯುಂಡು, ತನ್ನ ದಾನ, ಔದಾರ್ಯ, ಜನಪ್ರೇಮ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಸಾಹಸಶೀಲತೆ,

Read more