ಆಸ್ತಿ ನೊಂದಣಿಗೆ ತಿಂಗಳು-ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.26- ಆಸ್ತಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಲು ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕರಾರು ನೊಂದಣಿ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

Read more