ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಆದ ಹೈ-ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ( ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ) ದಲ್ಲಿ ಅಪರೇಟಿವ್ (ಚಾಲಕ) ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (ಚಾಲಕ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ

Read more