‘ಲಂಬೋದರ’ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ತೆರೆಮೇಲೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ

ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಬೋದರ ಎಂಬ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯೋಗಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೇಜ್

Read more