ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರವೃಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಲೆನಾಡಿಗೆರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರವೃದ್ಧ ದವರವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ, 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಲೆನಾಡು

Read more