ಕಾಲನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟ ‘ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮೆಡಿಯನ್’

ಕನ್ನಡದ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಡಂಬನಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ

Read more