ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅರ್ಥ

ಹೂವುಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕ್ಷಮೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ

Read more