ಇಸ್ರೇಲ್‍ ಜೊತೆ 30 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ

ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಮೇ 22-ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆಯ ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರೈಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರೋಸ್ಪೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 630 ದಶಲಕ್ಷ

Read more