ಶಾಸಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂ.30 ಕೊನೇ ದಿನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 4- ಮುಂಬರುವ ಜೂ. 30ರೊಳಗೆ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ದಾಯಿತ್ವದ ವಿವರವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2018-19ನೇ

Read more