ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏಳಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ..?

ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಚರಣೆ, ಅನುಸರಣೆಗೆ “ದಿನಚರ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನಚರ್ಯೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದವು ಬೆಳಗಿನ

Read more