ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ನೆಹರು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲಿಯಾರ್, ಮುಖರ್ಜಿ..!

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.22-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪಾದರೆ, ಅನ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು-

Read more