ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.15- ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಲರ್ ಪಿನ್

Read more