ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ‘ನರಗುಂದ ಬಂಡಾಯ’

ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಆದರೆ, 1980ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕಥನ ನರಗುಂದ ಬಂಡಾಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು

Read more