2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು :  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಜೀವನ್ ಮೀಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೊಳಾಯಿ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ

Read more