ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದುಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಸತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೇರಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

Read more