ನನಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು

ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಣವು ನಂತರದ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲವೂ

Read more