ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ನ ಮೂಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಹರಾಜು

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅದ್ಭುತ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜಗತ್ತಿನ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಪುರ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ನ ಮೂಲ

Read more