ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ ಜೋತು ಬೀಳುವ ‘ಟೋಸಿಸ್’ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು..? ಪರಿಹಾರವೇನು..?

ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯು ಜೋತು ಬೀಳುವ (ಇಳಿ ಬೀಳುವ) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಸಿಸ್ (ಬೀಳು ರೆಪ್ಪೆ ರೋಗ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Read more