ಪುಲ್ವಾಮಾ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ‘ಪಾಪಿ’ಸ್ತಾನ, ಪಾಕ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜೈಕಾರ

The truth is always in the last place you look (ಸತ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೋಡುವ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ). ಈ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.

Read more