ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಜಲಾಂಧರ್ ( ಪಂಜಾಬ್), ಮೇ 11- ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ನೌಕರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೈಲುಯಾರ್ ಠಾಣೆ

Read more