ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 8619 ಕಾನ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟಷನ್ ಪೋರ್ಸ್ (ಆರ್’ಪಿಎಫ್) ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋರ್ಸ್ (ಆರ್’ಪಿಎಸ್’ಎಫ್) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಗೆ 8619 ಕಾನ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ

Read more