ಉಪವಾಸ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರಂಜಾನ್ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತೇ..?

ಅಲ್ಲಾನ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ವೃತ್ತಿ, ದೇಶ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಬ

Read more