ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 08 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 1.ಸಿನಿಯರ್

Read more