ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ..!

ಇಂದು ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಗಂಟೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವ ಕಾಲ. ಈ ಜಂಜಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು, ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬರುವ

Read more