ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (08-10-2017)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವ್ಯಥೆ ಪಡಲು ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯ ಗಳು, ದುಃಖಿಸಲು ನೂರಾರು ಸಂದರ್ಭ ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೂಢನಿಗೆ, ಪಂಡಿತನಿಗಲ್ಲ. – ಮಹಾಭಾರತ, ಅರಣ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (02-07-2017)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕ ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟರೆ ನರಕಕ್ಕೂ ಸಾಧನಗಳು. – ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪಂಚಾಂಗ :

Read more