ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ : ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ

ಮಂಡ್ಯ, ಸೆ.5-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರು ದೇವ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ

Read more