ನಾಯಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ..!

ಮೈಸೂರು, ಸೆ.10-ಸತ್ತ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಚಿರತೆಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಜತೆಗೆ ಎಂಟು

Read more