ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಏಳಿಗೆ, ಹಾನಿ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಒಳ್ಳೆ ಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅಭಯ ಮತ್ತು ಭಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (13-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕ ಈ ಮರಗಳ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ. ಸತ್ಪುರುಷರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಅರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಈ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಗುಣಶಾಲಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಗುಣಹೀನನಿಂದ ಕನಿಕರವನ್ನು, ಸಮಾನ ನಿಂದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.  -ಭಾಗವತ ಪಂಚಾಂಗ : 06.09.2018 ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೆಂಬ ದೋಣಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ, ದುಃಖದ ಮಹಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಬಿಡು. ಎಲೈ ಮೂಢ, ಇದು ನಿದ್ರಿಸುವ ಕಾಲವಲ್ಲ. ಈ ದೋಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಾರದು. -ಬೋಧಿಚರ್ಯಾವತಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (23-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತು ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಯೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (16-08-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ದಾನ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಹಿಮೆ ಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿನ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗಡೆ ಸೇರಿದ ಮೋಡದ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (19-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಸ್ನೇಹ, ದಾನ, ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತು- ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಜನಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. -ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಾಂಗ : 19.07.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (12-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀಯ. ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಬೆಂಕಿಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.  -ಪರಿಶಿಷ್ಟಪರ್ವ ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- (05-07-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  `ಸತ್ತರೂ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು’ ಎಂದು ಲೋಭವು ದೃಢವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡು !

Read more

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ..? ( ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಭವಿಷ್ಯ- 28-06-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ  :  ದುಂಬಿಯು ಪರಿಮಳವನ್ನನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವು ನೀತಿ, ಗುಣ ಇವುಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ತಗ್ಗಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನನು ಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪಂಚಾಂಗ

Read more