ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (18-11-2021)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಪರಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more