ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (28-01-2020-ಮಂಗಳವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ದಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುವುದು- ಈ ಗುಣಗಳು ನೂರಕ್ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು.

Read more