ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (15-11-2020-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ . -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ , 15.11.2020

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (14-11-2020-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಮನುಷ್ಯನ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿ, ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಬದುಕೇ ಶಿಕ್ಷೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.   -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (13-11-2020-ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ.   -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ, 13.11.2020

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (12-11-2020-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಭವ-ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.  -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (11-11-2020-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಮಾಡುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಲೌಕಿಕವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (10-11-2020-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ:ಮಾನವ ಮಾಧವನಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗ ಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷಿತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (08-11-2020- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (07-11-2020- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (06-11-2020- ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೇ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (05-11-2020- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ: ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳೆಡೆಗೆ ಹರಿದಾಗ ಧರ್ಮದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ,

Read more